muzo

REGULAMIN MUZO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Cyfrowy Polsat spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000010078, NIP 796-18-10-732, kapitał zakładowy w wysokości 25 581 840, 64 złotych, w pełni wpłacony, dalej Cyfrowy Polsat – świadczy Usługę. Cyfrowy Polsat posiada następujący adres elektroniczny: kontakt@redefine.pl
 1. Regulamin określa zasady korzystania oraz prawa i obowiązki Użytkownika i Cyfrowy Polsat związane z oferowaniem i z korzystaniem z Usługi. Regulamin opracowano, przyjęto i udostępniono Użytkownikom zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów i o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).
 2. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu.

II. DEFINICJE

Definicje użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, oznaczają:

 1. Muzo – aplikacja komputerowa oraz na urządzenia mobilne wyposażone w system Android (tekst licencji pojawia się przy instalacji Muzo), dostępna w sieci Internet pod adresem: www.muzo.pl (na komputery PC) oraz w Google Play (dawniej: Android Market) pod adresem https://play.google.com/store (na urządzenia mobilne), do której odpowiednie prawa posiada Cyfrowy Polsat, umożliwiająca słuchanie muzyki.
 2. Kod Dostępu - dostarczany Użytkownikowi po wniesieniu Opłaty unikalny ciąg liczb i innych znaków pisarskich, umożliwiający Użytkownikowi dostęp do Pakietu. Kod Dostępu powinien być aktywowany przez Użytkownika niezwłocznie po jego otrzymaniu. Kod Dostępu zachowuje zdolność aktywacyjną nie dłużej niż przez 29 dni od chwili dokonania zakupu Kodu Dostępu. Kod Dostępu po dokonaniu aktywacji przez Użytkownika nie może być ponownie aktywowany przez Użytkownika.
 3. Konto Użytkownika – spersonalizowana przestrzeń w Mozo dostępna po zalogowaniu z użyciem hasła i loginu za pośrednictwem której Użytkownik może zarządzać dostępem do muzyki. Konto Użytkownika jest dostępne dla Użytkownika, który dokonał rejestracji w Muzo.
 4. Opłata - kwota pieniężna uiszczana przez Użytkownika za Kod Dostępu. Opłata uiszczana jest za pomocą Systemu Płatności. Opłata obejmuje licencję niewyłączną dla Użytkownika do danej Treści płatnej, zgodnie z aktualną ofertą Cyfrowy Polsat. Opłata za Kod Dostępu płatna jest z góry. Cena Opłaty za Kod Dostępu podana jest w Muzo przy oferowanym Pakiecie. Kwoty Opłat są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie ze stawką obowiązującą w chwili zakupu oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Pakiet – odpłatny zestaw funkcjonalności szczegółowo opisany w www.muzo.pl/pobierz
 6. Świadczenie Usługi drogą elektroniczną – sposób wykonania Usługi, który następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, w ramach transmisji danych za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Sprzęt – zintegrowane z Muzo urządzenia umożliwiające odbiór Treści przez Użytkownika w tym komputery PC, urządzenia mobilne (telefony, tablety), odbiorniki telewizyjne Smart TV, dekodery STB (ang. SetTopBox).
 2. System Płatności - oferowany przez Cyfrowy Polsat za pomocą operatorów płatności elektronicznej sposób uiszczania opłat za Kod Dostępu.
 3. Treści - oferowane Użytkownikowi w ramach Usługi treści audio stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) i podlegające ochronie zgodnie z przepisami wskazanej ustawy oraz innych przepisów prawa własności intelektualnej. Prawami do Treści dysponuje Cyfrowy Polsat oraz inne wskazane w Muzo lub w samej Treści podmioty. Treści są płatne lub nie podlegające Opłacie zgodnie z aktualną ofertą Cyfrowy Polsat i informacją w Muzo. Treści płatne oferowane są w Pakietach. Treści dostępne są za pomocą Sprzętu zgodnie z aktualną ofertą Cyfrowy Polsat oraz informacją w Muzo.
 4. Umowa – umowa o treści tożsamej z regulaminem zawarta poprzez akceptację Regulaminu.
 5. Usługa - świadczone przez Cyfrowy Polsat czynności polegające na oferowaniu dostępu do Treści w sposób: (i) nieodpłatny i odpłatny, drogą elektroniczną, bez możliwości jej kopiowania, na żądanie w wybranej porze (ii) przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, w ramach transmisji danych za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). Usługa jest ograniczona terytorialne - dstępna wyłącznie dla Użytkowników logujących się z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i identyfikowanych polskim IP.
 6. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usługi posiadająca (Użytkownik zarejestrowany) lub nieposiadająca (Użytkownik niezarejestrowany) konta w Muzo, będąca konsumentem, jak również osoba małoletnia posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego.
 7. Regulamin - niniejszy Regulamin.

III. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Cyfrowy Polsat świadczy Usługę zgodnie z Regulaminem.
 2. Cyfrowy Polsat nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi za pomocą Muzo oraz Sprzętu, którym posługuje się Użytkownik.
 3. Zaakceptowanie Regulaminu przy procesie instalacji Muzo jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika z Cyfrowy Polsat Umowy na czas nieokreślony.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 5. Użytkownik w każdym czasie uprawniony jest do rozwiązania Umowy. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy należy zgłosić pisemnie na adres korespondencyjny Cyfrowy Polsat lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@redefine.pl Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Użytkownika.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zakończyć korzystać z Usługi.
 7. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów i o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy - w przypadku Treści płatnych pod warunkiem, że nie rozpoczął korzystania z Usługi. Wskazane w zdaniu poprzedzającym odstąpienie winno zostać zrealizowane poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia woli na adres korespondencyjny Cyfrowy Polsat, faxem na nr: +48 (22) 5162101, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@redefine.pl.
 8. Cyfrowy Polsat ma prawo wypowiedzieć Umowę na dwa miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego jedynie z ważnej przyczyny, którą może być tylko i wyłącznie kończenie działalności Cyfrowy Polsat w zakresie objętym Regulaminem.
 1. Cyfrowy Polsat będzie miał prawo zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania Umowy jedynie w przypadku gdy zaistnieje ważna przyczyna , którą może być tylko i wyłącznie:
  1. zmiana funkcjonalności Serwisu mająca na celu:
   • ułatwienie Użytkownikom korzystania z Usługi,
   • wprowadzenie nowych funkcji do Usługi, które wymagają zmiany Regulaminu
   • usunięcie funkcjonalności, których Cyfrowy Polsat nie może utrzymać z powodów technicznych, wymagających zmiany Regulaminu,
  2. konieczność dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu Cyfrowy Polsat jest zobowiązana przesłać wszystkim Użytkownikom, na podane przez nich adresy mailowe, treść:
  1. dotychczasowego Regulaminu,
  2. nowego Regulaminu,
  3. dotychczasowego Regulaminu z zaznaczonymi na kolorowo zmianami.

  W przypadku nie podania adresu e-mail przez Użytkownika Cyfrowy Polsat przekaże informacje o zmianie Regulaminu poprzez aplikacje Muzo wskazując link do:

  1. dotychczasowego Regulaminu,
  2. nowego Regulaminu,
  3. dotychczasowego Regulaminu z zaznaczonymi na kolorowo zmianami.
 3. Każdy Użytkownik, który nie akceptuje Regulaminu w jego nowym brzmieniu ma prawo rozwiązać Umowę w każdym czasie powiadamiając o tym Cyfrowy Polsat w dowolnej formie. Brzmienie nowego Regulaminu zaczyna wiązać strony od daty wskazanej w nowym Regulaminie, w przypadku gdy po otrzymaniu treści nowego Regulaminu Użytkownik nie rozwiąże Umowy w czasie 60 kolejnych dni kalendarzowych.

IV. DOSTĘP DO TREŚCI

 1. Użytkownik uzyskuje poprzez SMS lub email od Cyfrowy Polsat Kod Dostępu niezwłocznie po jego zakupie. Aktywacja Kodu Dostępu w Muzo jest równoznaczna z aktywacją licencji niewyłącznej na korzystanie przez Użytkownika z Treści płatnych przez czas przewidziany w ramach danej Opłaty i dla danego Pakietu, zgodnie z Regulaminem i opisem przy konkretnym Pakiecie.
 2. Wobec Treści nie podlegających Opłacie Użytkownikowi z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi udzielana jest każdorazowo, przez Cyfrowy Polsat, w sposób nieodpłatny licencja niewyłączna do Treści nie podlegających Opłacie ważna przez cały czas trwania emisji danej Treści.
 3. Zabronione jest utrwalanie, kopiowanie i przekształcanie Treści.
 4. W przypadku Treści nie podlegających Opłacie Użytkownikowi mogą być wyświetlane materiały reklamowe (audiowizualne, graficzne, tekstowe) przed, w trakcie oraz po odtworzeniu Treści. W przypadku Treści płatnych wyświetlane mogą być wyłącznie materiały reklamowe o charakterze autopromocyjnym dotyczące Treści oraz Usługi.
 5. W przypadku niektórych Treści może występować ograniczenie co do ilości i rodzaju Sprzętu, który Użytkownik może używać równocześnie w ramach Usługi – zgodnie z ofertą Cyfrowy Polsat dostępną w Muzo.
 1. W przypadku wygaśnięcia Pakietu Użytkownik w ramach Usługi może w dalszym ciągu korzystać wyłącznie z dostępu do Treści nie podlegających Opłacie zgodnie z aktualną ofertą Cyfrowy Polsat.
 2. Akceptując Regulamin Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Muzo zawiera:
  • oprogramowanie rozwijane przez OpenSSL Project wykorzystywane w OpenSSL Toolkit,
  • biblioteka libavcodec rozpowszechniana na licencji “GNU Lesser General Public License” w wersji 2.1,
  • biblioteki MediaInfo i MediaInfoDLL rozpowszechniane na licencji “GNU Lesser General Public License” w wersji 3.0.,
  • oprogramowanie rozwijane przez Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper oraz Expat maintainers,
  • CSystemTray (autor: Chris Maunder),
  • xmlParser (autor: Frank Vanden Berghen),
  • bibliotekę cURL (autor: Daniel Stenberg).
 3. Akceptując Regulamin Użytkownik akceptuje również licencje do wyżej wskazanych komponentów Muzo dostępne poniżej Regulaminu.

V. NIEZBĘDNE WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Cyfrowy Polsat, umożliwiające skorzystanie przez Użytkownika z Usługi obejmują:
  1. w przypadku wszystkich urządzeń: połączenie z siecią Internet, w tym dostęp do łącza internetowego o rzeczywistej przepustowości minimum 1 Mbps,
  2. w przypadku komputerów PC: posiadanie zainstalowanej aplikacji Muzo, posiadanie 200 MB wolnej przestrzeni dyskowej, posiadanie procesora min. 800 MHz, posiadanie systemu operacyjnego Microsoft Windows w wersji XP (minSP2) / Vista / Windows 7 lub nowszej, zainstalowany komponent Microsoft DirectX 9.0c lub nowszy, Microsoft Internet Explorer 6.0 lub nowszy; włączenie obsługi plików cookies oraz JavaScript w przeglądarce internetowej;
  3. powstrzymanie sie od korzystania z innych aplikacji podczas emisji Treści.
 1. W przypadku komputerów PC Usługa nie jest dostępna dla systemów operacyjnych uruchamianych na tej samej platformie sprzętowej i systemowej za pomocą maszyny wirtualnej (np. VMware Workstation, Java Virtual Machine, Microsoft Virtual PC itp.).

VI. WARUNKI DOSTĘPU

 1. W ramach Usługi Użytkownik uzyskuje dostęp do Treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Oznacza to, że nie nabywa on praw do kopiowania w całości lub części, wprowadzania zmian i modyfikacji, przesyłania i publicznego odtwarzania w tym udostępniania w sieci Internet Treści jak i prezentowania lub wykorzystywania Treści w celach komercyjnych.
 1. Cyfrowy Polsat dołoży należytej staranności w celu realizacji Usługi na rzecz Użytkowników.

VII. PŁATNOŚCI

 1. W celu zakupu Kodu Dostępu należy dokonać płatności zgodnie z ceną każdorazowo podaną przy danym Pakiecie w Muzo, za pomocą zlecenia złożonego operatorom płatności w ramach Systemu Płatności.
 2. Płatności można dokonać:
  1. za pomocą telefonu komórkowego w sieciach operatorów sieci telefonii komórkowych poprzez wysłanie określonej wiadomości tekstowej SMS na określony numer podany przy danym Pakiecie;
  2. poprzez obciążenie karty płatniczej lub kredytowej oraz za pomocą przelewu z rachunku bankowego – realizowane przez spółkę Dotpay S.A.,
  3. poprzez obciążenie karty płatniczej lub kredytowej z wykorzystaniem opcji „Zapamiętaj dane karty do następnych transakcji”, zwaną dalej usługą „one click shopping” – realizowane przez spółkę eCard S.A., na następujących zasadach:
   • transakcja możliwa jest wyłącznie za pomocą kart płatniczych Visa i MasterCard;
   • transakcje Użytkownika przekraczające liczbę trzydziestu (30) w miesiącu kalendarzowym będą realizowane tylko i wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu rejestracji klienta w systemie transakcyjnym eCard;
   • w przypadku gdy posiadacz karty nie dokona rejestracji w systemie transakcyjnym eCard, ilość możliwych do wykonania przez danego posiadacza karty płatności poprzez usługę „one click shopping” w okresie jednego (1) miesiąca kalendarzowego ograniczona będzie do 30 (słownie: trzydziestu);
   • poprzez skorzystanie z usługi „one click shopping” Użytkownik wyraża zgodę na powiązanie jego Konta w aplikacji Muzo z ciągiem znaków identyfikujących kartę i pozwalającym na dokonanie kolejnych transakcji (tzw. „Cardhash” karty).
  4. przy wykorzystaniu innych systemów płatności zgodnie z informacją w Muzo
 1. Dla każdego z kanałów płatności (przelew, karta, sms), płatności realizowane są zgodnie z zasadami usług świadczonych przez operatorów właściwych poszczególnym kanałom płatności, na podstawie oddzielnych regulaminów każdego z operatorów. Dokonanie płatności stanowi akceptację regulaminu wybranego operatora. Regulaminy operatorów płatności są dostępne dla Użytkownika w Systemie Płatności.

VIII. DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI I INFORMACJA HANDLOWA

 1. Użytkownicy poprzez akceptację Regulaminu, wyrażają zgodę na nieodpłatne przetwarzanie ich danych dla potrzeb świadczenia usługi przez Cyfrowy Polsat na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.). Poza wyżej wskazanym przypadkiem, dane Użytkownika mogą być udostępnione wyłącznie właściwym organom wymiaru sprawiedliwości i władzy publicznej upoważnionym do dostępu do nich na podstawie i w granicach przepisów obowiązującego prawa. Administratorem danych osobowych jest Cyfrowy Polsat. Każdemu Użytkownikowi, który udostępnił swoje dane osobowe Cyfrowy Polsat zapewnia dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, poprawienia lub też usunięcia. Cyfrowy Polsat jako administrator danych osobowych Użytkowników, dba o bezpieczeństwo danych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Baza danych osobowych Użytkowników prowadzona przez Cyfrowy Polsat podlega zgłoszeniu przez Cyfrowy Polsat do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 1. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przesyłanie przez Cyfrowy Polsat za pomocą systemów teleinformatycznych informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Użytkownikowi przysługuje reklamacja.
 2. Reklamacje rozpatruje Cyfrowy Polsat.
 3. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres korespondencyjny Cyfrowy Polsat, faxem na nr: +48 (22) 5162101 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@redefine.pl
 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np.: adres korespondencyjny, nr telefonu kontaktowego, lub adres poczty elektronicznej) a także wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające. Może zawierać oznaczenie sposobu i formy kontaktu z Użytkownikiem.
 2. Cyfrowy Polsat ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie 5 dni kalendarzowych i niezwłocznie poinformować Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 3. Niepoinformowanie Użytkownika w terminie 10 dni o wyniku postępowania reklamacyjnego jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności – oprócz aktów prawnych wskazanych w treści Regulaminu – zastosowanie znajdują postanowienia Kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie spory powstałe na gruncie realizacji Umowy podlegają kognicji sądów polskich.
 3. Ewentualne pytania, uwagi lub propozycje dotyczące Usługi, jak również dotyczące Regulaminu, prosimy kierować drogą mailową na adres: kontakt@redefine.pl oraz pocztą tradycyjną na adres: Cyfrowy Polsat Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa.
 1. Regulamin dostępny jest w Muzo oraz w siedzibie Cyfrowy Polsat w dni robocze w godzinach pracy Cyfrowy Polsat (od poniedziałku do piątku godz. 8-16).
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 kwietnia 2012 roku.

Spółka Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000010078, NIP:7961810732, REGON: 670925160, kapitał zakładowy 25.581.840,64 PLN w pełni wpłacony, działając w oparciu o punkt III ust. 8 Regulaminu Muzo, regulującego świadczenie usług dostępnych poprzez serwis www.muzo.pl, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wskazany Regulamin.

Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem. Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2016 roku, to jest z upływem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, również te przedpłacone, świadczone będą na dotychczasowych zasadach, za wyjątkiem oferowania możliwości nabycia nowego odpłatnego pakietu usług.